Panko Crusted Haddock

$23

Dill Pesto Salmon

$26

Thai Stir Fry

$19

PEI Grass Fed Striploin

8oz ($35) / 10oz ($39)

Sides: Garlic Mashed Potato, House Cut Fries, or Basmati Rice

Steak Frites

6oz - 24 | 8oz - 35